متخصص در اخذ ویزای دائم استرالیا

Pte Academic چیست ؟

Pte Academic   چیست ؟ ازمون بین المللی PTE را که دانشگاه پیرسون طراحی کرده را میتوان به جای ازمون TOEFL , IELTS معرفی کرد. امروزه دولت استرالیا نیز این ازمون را در بحث مهاجرت قبول دارد.
آزمون زبان PTE در سه نوع برگزارمیشود:
PTE General
PTE Academic
PTE young Learners
آزمون زبان PTE General شامل دو قسمت کتبی و شفاهی می شود، در قسمت کتبی آزمون که شامل مهارت های listening, reading, writing می باشد توسط یک امتحان گیرنده در انگلیس تصحیح می شود. اما قسمت شفاهی آزمون Speakingتوسط یک ممتحن در کشوری که شخص امتحان داده مورد ارزیابی قرار میگیرد.
سطح بندی این آزمون بر اساس سطوح CEFR اروپا می باشدو در شش سطح می باشند.
آزمون زبان PTE دانشگاه پیرسوننیز برای اهداف آکادمیک طراحی شده است و امروزه در بسیاری از دانشگاه های دنیا مورد قبول است و محبوبیت این آزموندر دانشگاه های آمریکا، استرالیا و انگلیس به طور چشمگیری رو به فزونیمیباشد.
این آزمون در نوع Young Learners برای افراد نوجوان طراحی و برنامه ریزی شده است.
در آزمون زبان PTE هر دو لهجه آمریکایی و انگلیسی مورد سنجش قرار می گیرد و از آنجا که این آزمون نگاهی بین المللی دارد، مانند آزمون آیلتس و تافل سعی کرده از تمامی لهجه های متفاوت زبان انگلیسی بهره ببرد.
جدول برابری آزمون های بین المللی PTE Academic – IELTS – TOEFL iBT
Pte Academic   چیست ؟
نمونه کارنامه PTE Academic
Pte Academic   چیست ؟
یکی از بهترین راهها برای کسانی که قصد مهاجرت به کشوراسترالیا رادارند،آزمون PTEآکادمیک میباشد که جایگزین مناسبی برای آزمون آیلتس است.
اغلب داوطلبانی که نمیتوانند به هردلیلی در آزمون آیلتس موفق شوند، این آزمون به آنها پیشنهاد میشود.
این آزمون،مهارت شمارا درهر چهار مهارت اصلی (Speaking | Listening | Reading | Writing) میسنجد و نمره این آزمون از ۱۰ الی ۹۰ محاسبه میشود.
افراد باید نمره ی ۶۵ درهریک ازچهار مهارت زبان بگیرید تامدرک پی تی ای آنها معادل آیلتس ۷ درچهارمهارت حساب شود.
نمره ی ۵۰PTEدرهریک ازچهار مهارت زبان، معادل آیلتس ۶ درچهار مهارت محاسبه میشود.
مدت آزمون ۳ ساعت میباشد وبصورت کامپیوتری برگزارمیشود وهدف وندراختیارافراد قرارمیگیرد.
این آزمون درمراکز آزمون پیرسون برگزار میشود و نزدیک ترین مرکز برگزار کننده برای ایرانی ها، دراستانبول ترکیه میباشد.
فرمت آزمون به اینصورت است که سه بخش اصلی دارد:
Speaking and Writing باهم برگزارمیشود.
بیست نوع سوال وجود دارد که درهر آزمون، تعدادی از آنها برای شما مطرح میشوند.
فرمت آزمون:
قسمت اول (SPEAKING & WRITING) : مدت آزمون ۷۷ الی ۹۳ دقیقه
PTE Speaking شامل:
معرفی شخصی
بلند خواندن متن ازروی نوشته
تکرار جملات شنیده شده
توصیف تصویر نمایش داده شده
بازگویی خلاصه یک سخنرانی به بیان خودتان
پاسخ دادن به سوالات کوتاه
PTE Writing شامل:
خلاصه کردن متن (۱۰ دقیقه)
انشاء (۲۰۰ لغت در ۲۰ دقیقه)
قسمت دوم(READING) : مدت آزمون ۳۲ الی ۴۱ دقیقه
پرکردن جای خالی | Drag Words
سوال های چند گزینه ای | One Choicev
مرتب کردن پاراگراف ها | Re-order
پرکردن جای خالی | Drop-down List
سوال های چند گزینه ای | Multiple Choices
ده دقیقه استراحت (البته اجباری نیست)
قسمت سوم (LISTENING) : مدت آزمون ۴۵ الی ۵۷ دقیقه

نوشتن خلاصه متن شنیداری در ۵۰ لغت
سوال های چند گزین های | Multiple Choices
پرکردن جاهای خالی در متن نوشته شده براساس فایل شنیداری
انتخاب (هایلایت کردن) خلاصه درست
سوالهایچندگزینهای | One Choice
انتخاب لغت مناسب که از قلم افتاده
انتخاب لغات غلط در متن نوشته شده براساس فایل شنیداری
نوشتن جملات براساس فایل شنیداری