متخصص در اخذ ویزای دائم استرالیا

ویزای استرالیا با حمایت کارفرما

ویزای حمایت کارفرما (اسپانسری)، ویزای اقامت دائم استرالیا است که به افراد متخصصی که توسط کارفرمای مورد تائید اداره مهاجرت استرالیا اسپانسر شده اند، اجازه ی کار در استرالیا را می دهد.

ویزای انتخابی کارفرما (ویزای 186)

ویزای انتخابی کارفرما  ویزای  186 ویزای انتخابی کارفرما (ویزای 186) یک اقامت دائم است که به افراد متخصص که توسط کارفرمای مورد تائید اداره مهاجرت استرالیا اسپانسر شده اند، اجازه ی کار در استرالیا را می دهد.
متقاضیان این ویزا می توانند به 3 روش برای اخذ این ویزا، هم از داخل و هم از خارج از استرالیا اقدام کنند:
1- تبدیل اقامت موقت به اقامت دائم:
افرادی که ویزای موقت 457 استرالیا را داشته اند، درصورتی که مدت 2 سال برای کارفرمایی که آنها را اسپانسر کرده بود، کار کرده و هم چنین در صورت رضایت کارفرما از عملکرد شخص متقاضی، کارفرما می تواند آن فرد را بصورت دائم تحت پوشش خود قرار دهد.

2- پذیرش مستقل:
افرادی که سابقه کار قبلی در استرالیا را نداشته یا اشخاصی که به صورت کوتاه مدت در استرالیا کار کرده اند و یا افرادی که اقامت موقت دارند ولی شرایط تبدیل اقامت موقت به دائم را ندارند، می توانند از این ویزا برای اقامت دائم و کار در استرالیا استفاده کنند.

3- توافق دوجانبه:
این روش اخذ اقامت برای افرادی است که طی یک توافق نامه ی کاری دوجانبه، از طرف یک کارفرما در استرالیا، اسپانسر شده باشند.

شرایط مورد نیاز برای ویزای 186
سن متقاضی کمتر از 50 سال باشد.
متقاضی باید دارای مدارک و مهارت های لازم برای شغل مورد نظر باشد.
فرد باید توسط یک کارفرما که مورد تایید اداره مهاجرت استرالیا باشد، انتخاب شده باشد.
کسب نمره آیلتس 6 در تمامی مهارت های چهارگانه
ارائه گواهی سلامت و سابقه کاری خوب

مزایای ویزای 186
می تواند بصورت نامحدود در استرالیا کار و زندگی کند.
می تواند از بیمه خدمات اجتماعی استرالیا مانند بیمه بیکاری و بازنشستگی استفاده کند.
می تواند از بیمه خدمات درمانی ( مدیکر) استفاده کند.
اسپانسر دیگر اعضاء خانواده یا بستگان خود شود.
بعد از 4 سال جهت دریافت شهروندی استرالیا اقدام نماید.


ویزای انتخابی کارفرما در مناطق کم جمعیت (ویزای 187)

ویزای انتخابی کارفرما در مناطق کم جمعیت ویزای  187 ویزای انتخابی کارفرما در مناطق کم جمعیت (ویزای 187) یک اقامت دائم است که به افراد متخصصی که توسط کارفرمای مورد تائید اداره مهاجرت استرالیا اسپانسر شده اند، اجازه کار در مناطق خاص استرالیا را می دهد.
افراد متقاضی این ویزا می توانند هم از داخل و هم از خارج از استرالیا، به 3 روش برای اخذ این ویزا اقدام نمایند.
1- تبدیل اقامت موقت به اقامت دائم:
افرادی که ویزای موقت 457 استرالیا را داشته اند، درصورتی که مدت 2 سال برای کارفرمایی که آنها را اسپانسر کرده بود، کار کرده و هم چنین در صورت رضایت کارفرما از عملکرد شخص متقاضی، کارفرما می تواند آن فرد را بصورت دائم تحت پوشش خود قرار دهد.
2- پذیرش مستقل:
افرادی که سابقه کار قبلی در استرالیا را نداشته یا اشخاصی که به صورت کوتاه مدت در استرالیا کار کرده اند و یا افرادی که اقامت موقت داشته ولی شرایط تبدیل اقامت موقت به دائم را ندارند، می توانند از این ویزا برای اقامت دائم و کار در مناطق کم جمعیت استرالیا استفاده کنند.
3- توافق دوجانبه:
این روش اخذ اقامت برای افرادی است که طی یک توافق نامه ی کاری دوجانبه، از طرف یک کارفرما در استرالیا، اسپانسر شده باشند.

شرایط مورد نیاز برای ویزای 187
سن متقاضی کمتر از 50 سال باشد.
متقاضی باید دارای مدارک و مهارت های لازم برای شغل مورد نظر باشد.
فرد باید توسط یک کارفرما که مورد تایید اداره مهاجرت استرالیا باشد، انتخاب شده باشد.
کسب نمره آیلتس 6 در تمامی مهارت های چهارگانه
ارائه گواهی سلامت و سابقه کاری خوب

مزایای ویزای 187
می تواند بصورت نامحدود در استرالیا کار و زندگی کند.
می تواند از بیمه خدمات اجتماعی استرالیا مانند بیمه بیکاری و بازنشستگی استفاده کند.
می تواند از بیمه خدمات درمانی ( مدیکر) استفاده کند.
اسپانسر دیگر اعضاء خانواده یا بستگان خود شود.
بعد از 4 سال جهت دریافت شهروندی استرالیا اقدام نماید.


ویزای کمبود نیروی ماهر (ویزای 457)

ویزای کمبود نیروی ماهر ویزای 457 ویزای کمبود نیروی ماهر (ویزای 457) یک ویزای موقت است که دولت استرالیا به افراد دارای تخصص اجازه میدهد تا نزد اسپانسر تایید شده، به کار و فعالیت در استرالیا بپردازند.
این ویزا با توجه به زمان اقامت، به دو گروه تقسیم شده است:
1- ویزای کوتاه مدت 2 ساله که یکبار قابل تمدید است.
2- ویزای میان مدت 4 ساله که قابل تمدید و قابل تبدیل به ویزای دائم است.


شرایط مورد نیاز برای ویزای 457
داشتن حداقل 2 سال سابقه کاری مرتبط
کسب نمره آیلتس 6 در تمامی مهارتهای چهارگانه
گواهی صلاحیت متقاضی برای شغل مورد نظر
گواهی عدم سوء پیشینه
فراخوان نیروی کار به وسیله کارفرما برای درخواست نیروی کار در داخل استرالیا و درصورت نبود متقاضی، درخواست نیرو از خارج از استرالیا

مزایای ویزای 457
می تواند در استرالیا به کار و زندگی بپردازد.
می تواند از خدمات درمانی استرالیا استفاده کند.
این ویزا فرصتی مناسب برای متقاضی است تا درصورت واجد شرایط بودن جهت اقامت دائم استرالیا اقدام نماید.