متخصص در اخذ ویزای دائم استرالیا

ویزای استرالیا برای همسر

ویزای همسر یک ویزای موقت است که درصورت واجد شرایط بودن می تواند به ویزای اقامت دائم استرالیا تبدیل شود.
به واسطه این ویزا به همسر یک شهروند یا مقیم دائم استرالیا، اجازه داده میشود تا در استرالیا زندگی کند.

ویزای همسر یا شریک زندگی (ویزای 309 و 100)

ویزای همسر یا شریک زندگی ویزای 309 و 100 ویزای همسر یا شریک زندگی (ویزای 309 و 100)، در ابتدا یک اقامت موقت است که درصورت واجد شرایط بودن می تواند به ویزای دائم تبدیل شود.
دولت استرالیا به واسطه این ویزا به همسر یا شریک زندگی یک شهروند یا مقیم دائم استرالیا، اجازه می دهد تا به استرالیا آمده و به همراه همسر خود، در استرالیا زندگی کند.
ویزای موقت همسر (ویزای 309)، پیش نیاز ویزای دائم همسر (ویزای 100) می باشد و فرد متقاضی در زمان درخواست ویزای 309 باید خارج از استرالیا باشد، ولی زمان درخواست ویزای دائم، متقاضی می تواند داخل یا خارج از استرالیا باشد.
شرایط لازم برای ویزای همسر یا شریک زندگی
فرد متقاضی باید از طرف همسر مقیم استرالیا حمایت شده باشد.
فرد متقاضی و فرد حمایت کننده (اسپانسر) باید به طور قانونی با یکدیگر ازدواج کرده باشند.
متقاضی باید به دولت استرالیا ثابت کند که به صورت جدی میخواهد با همسرش زندگی کند.
فرد متقاضی باید شرایط سلامت و عدم سوء پیشینه را دارا باشد.

مزایای ویزای موقت همسر ویزای 309
فرد میتواند وارد استرالیاشده و تا زمان اخذ ویزای دائم همسر، در استرالیا اقامت داشته باشد.
متقاضی میتواند در استرالیا مشغول به کار شود.
فرد می تواند به تحصیل در استرالیا بپردازد.
متقاضی میتواند از خدمات درمانی و پزشکی استرالیا استفاده کند.


مزایای ویزای دائم همسر ویزای 100
فرد می تواند در استرالیا به صورت دائم اقامت داشته باشد.
می تواند به صورت رایگان در استرالیا به تحصیل بپردازد.
از بیمه خدمات اجتماعی استرالیا (مدیکر) بهره مند شود.
متقاضی می تواند در استرالیا مشغول به کار شود.
در صورت واجد شرایط بودن، بعد از 4 سال میتواند جهت شهروندی استرالیا اقدام نماید.


ویزای همسر یا شریک زندگی (ویزای 820 و 801)

ویزای همسر یا شریک زندگی ویزای 820 و 801 ویزای همسر یا شریک زندگی (ویزای 820 و 801) در ابتدا یک ویزای موقت است که درصورت واجد شرایط بودن می تواند به ویزای دائم تبدیل شود.
دولت استرالیا به واسطه این ویزا به همسر یا شریک زندگی یک شهروند یا مقیم دائم استرالیا، اجازه می دهد به همراه همسر خود، در استرالیا زندگی کند.
ویزای موقت همسر (ویزای 820)، پیش نیاز ویزای دائم همسر (ویزای 801) می باشد و فرد متقاضی زمان درخواست ویزای 820 باید داخل استرالیا باشد.


شرایط لازم برای ویزای همسر یا شریک زندگی
فرد متقاضی باید از طرف همسر مقیم استرالیا حمایت شده باشد.
فرد متقاضی و فرد حمایت کننده (اسپانسر) باید به طور قانونی با یکدیگر ازدواج کرده باشند.
متقاضی باید به دولت استرالیا ثابت کند که به صورت جدی میخواهد با همسرش زندگی کند.
متقاضی باید ثابت کند که با همسرش در استرالیا زندگی می کنند و چنانچه قبل از اخذ ویزا، جدا از هم زندگی می کنند، این جدایی موقت است.
فرد متقاضی باید شرایط سلامت و عدم سوء پیشینه را دارا باشد.

مزایای ویزای موقت همسر ویزای 820
فرد میتواند تا زمان اخذ ویزای دائم همسر، در استرالیا اقامت داشته باشد.
متقاضی میتواند در استرالیا مشغول به کار شود.
فرد می تواند به تحصیل در استرالیا بپردازد.
متقاضی میتواند از خدمات درمانی و پزشکی استرالیا استفاده کند.

مزایای ویزای دائم همسر (ویزای 801)
فرد می تواند در استرالیا به صورت دائم اقامت داشته باشد.
می تواند به صورت رایگان در استرالیا به تحصیل بپردازد.
از بیمه خدمات اجتماعی استرالیا (مدیکر) بهره مند شود.
متقاضی می تواند در استرالیا مشغول به کار شود.
در صورت واجد شرایط بودن، بعد از 4 سال میتواند جهت شهروندی استرالیا اقدام نماید.


ویزای نامزد (ویزای 300)

ویزای نامزد ویزای 300 ویزای نامزد (ویزای 300) یک اقامت موقت است که به افراد اجازه میدهد به استرالیا آمده و با نامزد خود که شهروند یا مقیم دائم استرالیا می باشند، ازدواج کنند.این ویزا به صورت موقت و نه ماهه است. زمان درخواست اخذ این ویزا شما باید خارج از استرالیا باشید.
شرایط لازم برای ویزای نامزد
فرد متقاضی باید از طرف همسر مقیم استرالیا حمایت شده باشد.
فرد متقاضی و فرد حمایت کننده (اسپانسر) باید قصد ازدواج داشته باشند.
فرد متقاضی باید شرایط سلامت و عدم سوء پیشینه را دارا باشد.

مزایای ویزای 300
متقاضی می تواند قبل از ازدواج به استرالیا وارد شود.
متقاضی می تواند در استرالیا مشغول به کار شود.
فرد می تواند در استرالیا به تحصیل بپردازد.
بعد از ازدواج، جهت اخذ ویزای همسر در استرالیا اقدام کند.
متقاضی میتواند از خدمات درمانی و پزشکی استرالیا استفاده کند.