متخصص در اخذ ویزای دائم استرالیا

ویزای استرالیا برای والدین

ویزای والدین یک ویزای اقامت دائم استرالیا است و به والدینی تعلق می گیرد که قصد دارند به واسطه فرزندان خود که مقیم استرالیا می باشند، به استرالیا مهاجرت کرده و مورد حمایت فرزندان خود قرار بگیرند.

ویزای دائم والدین (ویزای 103)

ویزای دائم والدین  ویزای 103 ویزای دائم والدین (ویزای 103) یک اقامت دائم استرالیا است و به والدینی تعلق می گیرد که قصد دارند به واسطه فرزندان خود که مقیم استرالیا می باشند، به استرالیا مهاجرت کنند و مورد حمایت فرزندان خود قرار بگیرند.
شرایط مورد نیاز برای ویزای 103
والدین باید تحت حمایت فرزند خود قرار بگیرند.
نیمی از فرزندان شما باید مقیم استرالیا باشند یا تعداد فرزندان مقیم استرالیا، بیشتر از تعداد فرزندان مقیم کشورهای دیگر باشد.
فرزند مقیم استرالیا (اسپانسر) باید قبل از ثبت درخواست، حداقل 2 سال به صورت قانونی در استرالیا زندگی کرده باشد.
والدین در زمان ثبت درخواست ویزا و همچنین در زمان صدور ویزا، بایستی خارج از استرالیا باشند.
به منظور تسریع در روند رسیدگی به پرونده و اخذ ویزا، متقاضی باید آمادگی پرداخت هزینه های بیشتر را داشته باشد.


مزایای ویزای 103
می توانید به صورت دائم در استرالیا زندگی کنید.
در استرالیا به کار و تحصیل مشغول شوید.
از بیمه درمانی استرالیا (مدیکر) استفاده کنید.
در صورت داشتن شرایط لازم، برای شهروندی استرالیا اقدام کنید.
اسپانسر سایر بستگان واجد شرایط خود شوید.


ویزای موقت والدین (ویزای 173)

ویزای موقت والدین  ویزای 173 ویزای موقت والدین (ویزای 173) یک اقامت موقت استرالیا است به والدینی که فرزندشان شهروند یا مقیم دائم استرالیا است، اجازه میدهد تا به مدت 2 سال در استرالیا زندگی کنند.

شرایط مورد نیاز برای ویزای 173
والدین باید تحت حمایت فرزند خود قرار بگیرند.
نیمی از فرزندان شما باید مقیم استرالیا باشند یا تعداد فرزندان مقیم استرالیا، بیشتر از تعداد فرزندان مقیم کشورهای دیگر باشد.
فرزند مقیم استرالیا (اسپانسر) باید حداقل 2 سال به صورت قانونی در استرالیا زندگی کرده باشد.
والدین در زمان ثبت درخواست ویزا و همچنین در زمان صدور این ویزا، باید خارج از استرالیا باشند.

مزایای ویزای 173
می توانید به مدت 2 سال در استرالیا زندگی کنید.
در استرالیا به کار و تحصیل مشغول شوید.
از بیمه درمانی استرالیا (مدیکر) استفاده کنید.


ویزای دائم والدین (ویزای 143)

ویزای دائم والدین  ویزای 143 ویزای دائم والدین (ویزای 143) یک اقامت دائم استرالیا است و به والدینی تعلق می گیرد که قصد دارند به واسطه فرزندان خود که مقیم استرالیا می باشند، به استرالیا مهاجرت کنند و مورد حمایت فرزندان خود قرار بگیرند.
شرایط مورد نیاز برای ویزای 143
والدین باید تحت حمایت فرزند خود قرار بگیرند.
والدین باید دارای ویزای موقت والدین ( ویزای 173 ) باشند.
نیمی از فرزندان شما باید مقیم استرالیا باشند یا تعداد فرزندان مقیم استرالیا، بیشتر از تعداد فرزندان مقیم کشورهای دیگر باشد.
فرزند مقیم استرالیا (اسپانسر) باید حداقل 2 سال به صورت قانونی در استرالیا زندگی کرده باشد.
به منظور تسریع در روند رسیدگی به پرونده و اخذ ویزا، متقاضی باید آمادگی پرداخت هزینه های بیشتر را داشته باشد.

مزایای ویزای 143
می توانید به صورت دائم در استرالیا زندگی کنید.
در استرالیا به کار و تحصیل مشغول شوید.
از بیمه درمانی استرالیا (مدیکر) استفاده کنید.
در صورت داشتن شرایط لازم، برای شهروندی استرالیا اقدام کنید.
اسپانسر سایر بستگان واجد شرایط خود شوید.