متخصص در اخذ ویزای دائم استرالیا

ویزای استرالیا برای فرزندان

ویزای فرزندان یک ویزای اقامت دائم است و به فرزندانی که والدین آنها شهروند یا دارای ویزای دائم استرالیا میباشد، اجازه میدهد تا به استرالیا آمده و به همراه والدین خود زندگی کنند.

ویزای دائم فرزندان (ویزای 101)

ویزای دائم فرزندان ویزای 101 ویزای دائم فرزندان (ویزای 101) یک اقامت دائم است و به فرزندی که والدین وی شهروند یا دارای ویزای دائم استرالیا باشد، اجازه میدهد تا به استرالیا آمده و به همراه والدین خود زندگی کند.
شرایط مورد نیاز برای ویزای 101
سن فرزند کمتر از 18 سال باشد.
فرزند خارج از استرالیا باشد.
فرزند توسط والدین واجد شرایط خود حمایت شود.


مزایای ویزای 101
فرزند می تواند بصورت نامحدود در استرالیا کار و زندگی کنند.
در استرالیا به تحصیل رایگان بپردازند.
از بیمه خدمات درمانی استرالیا (مدیکر) استفاده نمایند.
در صورت داشتن شرایط لازم، جهت شهروندی استرالیا اقدام نمایند.
اسپانسر سایر بستگان واجد شرایط خود شوند.


ویزای دائم فرزند خواندگی (ویزای 102)

ویزای دائم فرزند خواندگی  ویزای 102 ویزای دائم فرزند خواندگی (ویزای 102) یک اقامت دائم است و به والدینی که فرزندی را به فرزندخواندگی پذیرفته اند، اجازه می دهد تا فرزندخوانده خود را به استرالیا آورده تا به همراه والدینی که وی را به فرزندی پذیرفته اند، زندگی کند.

شرایط مورد نیاز برای ویزای 102
سن فرزند کمتر از 18 سال باشد.
فرزند خارج از استرالیا باشد.
فرزند باید توسط والدینی که وی را به فرزندخواندگی پذیرفته اند، حمایت شود.
والدین باید شهروند یا دارای ویزای اقامت دائم استرالیا باشند.

مزایای ویزای 102
فرزند می تواند بصورت نامحدود در استرالیا کار و زندگی کند.
در استرالیا به تحصیل رایگان بپردازد.
از بیمه خدمات درمانی استرالیا (مدیکر) استفاده نماید.
در صورت داشتن شرایط لازم، جهت شهروندی استرالیا اقدام نماید.
اسپانسر سایر بستگان واجد شرایط خود شود.


ویزای کودک یتیم خویشاوند (ویزای 117)

ویزای کودک یتیم خویشاوند ویزای 117 ویزای کودک یتیم خویشاوند (ویزای 117) یک اقامت دائم است و به کودک بی سرپرستی که قصد دارد تحت حمایت خویشاوندان مقیم استرالیای خودقرار بگیرد، اجازه میدهد تا به استرالیا آمده و به همراه حامی و خویشاوند حمایت کننده ی خود در استرالیا زندگی کند.
شرایط مورد نیاز برای ویزای 117
سن کودک کمتر از 18 سال باشد.
مجرد باشد.
خارج از استرالیا باشد.
کودک باید توسط خویشاوندی که خود شهروند یا مقیم دائم استرالیاست،حمایت شود.
خویشاوند حامی بایستی شرایط مورد نیاز برای اخذ سرپرستی کودک را داشته باشد.

مزایای ویزای 117
فرزند می تواند بصورت نامحدود در استرالیا کار و زندگی کند.
در استرالیا به تحصیل رایگان بپردازد.
از بیمه خدمات درمانی استرالیا (مدیکر) استفاده نماید.
در صورت داشتن شرایط لازم، جهت شهروندی استرالیا اقدام نماید.
اسپانسر سایر بستگان واجد شرایط خود شود.